Toimintaperiaatteemme

Teemme työtä lastensuojelu lakiin perustuen. Asiakaslähtöinen työotteemme, on että nuoren ongelmat otetaan huomioon oikeilla tavoilla ja ne ratkaistaa myös oikeilla tavoilla.

Haluamme korostaa työssämme, että lapsi / nuori joka meille sijoitetaan, saa turvallisen ja välittävän ympäristön osakseen. Meillä lapsi / nuori saa olla sellainen kuin on. Kasvatamme ja ohjaamme arjen asioissa. Koemme myös, että perhetyö on iso osa lapsen ja nuoren elämää, siksi pidämme sitä suuressa arvossa.

Oleellista on myös kasvattaa ja ohjata lasta ottamaan vastuuta. Aikuisen tulee huomioida tässä tilanteessa lapsen oma kehitysvaihe. Merkityksellistä on turvata mahdollisimman hyvät yksilölliset edellytykset lapsen kasvulle ja kehitykselle huomioiden lapsen fyysiset, psyykkiset ja sositaaliset tarpeet.

Teemme yhteistyötä moniammatillisesti eri yhteistyötahojen kanssa.

Kukkakehässä arvostetaan lapsen tai nuoren lähiverkoston, biologisten vanhempien ja muiden sukulaisten merkitystä ja halutaan vaalia lapsen läheisverkoston suhteita sekä tuetaan yhteydenpitoa.
Sijoituksen aikana pyrimme mahdollisuuksien puitteissa vahvistamaan nuoren ja lähiverkoston suhdetta.

Huolehdimme että meille sijoitetut nuoret saavat tarvitsemansa terveydenhuoltopalvelut ja järjestämme heille myös heidän tarvitsemansa mahdolliset terapiapalvelut.

Kirjaamiseen Kukkakehässä on käytössä Nappula-asiakasjärjestelmä joka on saanut parhaan keskiarvon sosiaalialan asiakastietojärjestelmistä 2019.

Havainoimme ja kirjaamme tarkasti tavoitteet ja seuraamme muutoksia.

Erään vanhemman palaute

Suora lainaus vanhemman luvalla:

"Hei! Terveisiä minulta ja X:lta. Haluan vielä kiittää koko sydämestäni teitä kaikkia Kukkakehässä siitä, mitä olette tehneet ja teette edelleenkin minun ja lasteni hyväksi. Se on korvaamatonta. Silloin kun oma syli on tuntunut tyhjältä ikävästä, on lohduttanut että lapseni on hyvässä paikassa, hyvien ihmisten luona. Sanat ei riitä kertomaan, miten iso osa te olette olleet esimerkiksi X:n matkassa. Olette tarjonneet kodin, turvaa, lämpöä, rakkautta, sylin ja paikan monen sydämessä. Teillä on paikka myös pienen X:n sydämessä ja hänen jalanjälkensä jää elämään sinne vaikka täytyykin muuttaa eteenpäin. Muistatte varmasti hänen ihanan hymyn ja hauskat jutut, vikkelät jalat ja ihanan persoonan. Me tulemme kyllä käymään X:n kanssa siellä. Elämänjaksosta jonka X siellä asui, suuri kiitos ja halaus.

Terveisin X"

Lapsiamme ja nuoriamme tuetaan hyvin monipuolisesti kaikilla elämän alueilla. Kodin arki on suunniteltu siten, että se tukee monipuolisesti lapsen hyvinvointia; Monipuolinen, terveellinen ruoka ja säännölliset ruokailuajat. Kotiintuloajat, yhdessä sovitut säännöt, kouluasioissa auttaminen, vastuun ottaminen ikätason mukaisesti, terveellisiin elämäntapoihin ja päihteettömään elämään ohjaaminen jne. Hyvien kaveruus- ja ystävyyssuhteiden sekä harrastustoiminnan tukeminen.


Menetelmät ja arvot

Rajat, yksityisyys, yksilöllisyys, yhteisöllisyys, turvallisuus sekä asiakaslähtöinen työote, jossa korostuu lapsen kuulluksi tuleminen. Tavoitteellinen kasvatus, joka perustuu ja pohjautuu asiakassuunnitelmaan.

Työyhteisömme kokonaisvaltainen hyvinvointi on merkittävä voimavara työssämme.

Sosionomi-amk -opiskelijat tekivät opinnäytetyön lopputyönään. Seuraavassa lainaus opinnäytetyöstä:

"Tutkimustuloksistamme kävi ilmi että nuoret ovat pääasiallisesti tyytyväisiä Kukkakehässä saamaansa palveluun. Erityisen tyytyväisiä nuoret olivat Kukkakehän tapaan huomioida heidän omaisensa. Suurin osa myös koki että heidän huoliaan kuunnellaan ja he pystyvät keskustelemaan työntekijöiden kanssa huolistaan ja peloistaan."

Opinnäytetyö H. Halmetoja & J. Sailas "Oon kiitollinen kaikesta avusta mitä oon saanu", asiakastyytyväisyyskysely perhekoti Kukkakehään sijoitetuille nuorille.